DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 • Statut szkoły   pdf
 • Program wychowawczo - profilaktyczny   pdf
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania w kl. I - III   pdf
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania w kl. IV - VIII   pdf
 • Deklaracja korzystania ucznia ze świetlicy szkolnej    pdf   
 • Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej w Przewozie     pdf

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

 • Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem  pdf
 • "Niebieska Karta"   pdf
 • Ewakuacja z budynku szkoły   pdf
 • Udzielanie pierwszej pomocy   pdf
 • Posiadanie przez ucznia środków odurzających lub substancji psychotropowych   pdf
 • Uczeń pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły   pdf
 • Popełnienie przez ucznia czynu zabronionego/kradzieży   pdf
 • Próba samobójcza lub samobójstwo ucznia  pdf 
 • Przekroczenie prawa przez nauczyciela   pdf
 • Uczeń stosuje przemoc psychiczną wobec innego ucznia   pdf
 • Uczeń pali papierosy lub używa e-papierosy w szkole i jej bezpośrednim sąsiedztwie   pdf
 • Uczeń jest niedożywiony i zaniedbany   pdf
 • Uczeń korzysta w czasie lekcji z niedozwolonych urządzeń   pdf
 • Zasłabnięcie ucznia   pdf
 • Nagły wypadek   pdf
 • Cyberprzemoc na terenie szkoły   pdf
 • Uczeń posiada przedmioty niedozwolone na terenie szkoły  pdf
 • Uczeń jest sprawcą czynu karalnego (przemocy/bójki)   pdf
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków   pdf

 

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - SP PRZEWÓZ

 • Regulamin ZFŚS   pdf
 • Załącznik nr 2   pdf
 • Załącznik nr 3   pdf
 • Załącznik nr 4   pdf
 • Załącznik nr 5   pdf
 • Załącznik nr 6   pdf
 • Załącznik nr 7   pdf
 • Załącznik nr 8   pdf
 • Załącznik nr 9   pdf
 • Załącznik nr 9 dotyczy emerytów   pdf
 • Załącznik nr 10   pdf