Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły
z dnia 1 września 2021r.
PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM.KPT. STANISŁAWA BETLEJA W PRZEWOZIE OD 1 WRZEŚNIA 2021 R.

 

 

§ 1
Ogólne zasady organizacji pracy

1. Szkoła Podstawowa im. kpt. St. Betleja w Przewozie wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy/ przez dziennik Librus.
3. Przy wejściu do szkoły znajduje się bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
4. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
• zachowanie1,5 metrowego dystansu,
• zakrycie nosa i ust,
• obowiązkowa dezynfekcja rąk,
• ograniczone przemieszczanie się po szkole,
• ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
5. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
6. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
7. W szkole, podczas przerw, w przestrzeni wspólnej – na korytarzach jest obowiązek zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.
8. Sale, w których odbywają się zajęcia, są porządkowane i dezynfekowane.
9. W szkole zapewniono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujących infekcję dróg oddechowych, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk .
10. W przypadku zauważenia u ucznia lub pracownika niepokojących objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych ( gorączka, katar, kaszel, dokonywany jest pomiar temperatury – termometrem bezdotykowym. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykła temperaturę ciała (36,6 – 37,0 ° C, ale nie wyższą niż 38°C. Pomiar temperatury dokonywany jest za zgodą rodziców oraz pracowników. Zgoda wyrażana jest na cały rok szkolny 2021/2022.
11. Na czas pracy szkoły, główne drzwi wejściowe do budynku są zamykane, przy wejściu znajduje się dzwonek.
12. W szkole zapewniono dodatkowe kosze przeznaczona na odpady wytworzone w czasie pandemii (rękawiczki, maseczki itp.).
13. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
14. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
15. W czasie przerw, w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych zaleca się korzystanie przez uczniów z placu szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
16. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 

§ 2.
Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci ze szkoły/ wchodzenia i wychodzenia ze szkoły

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego.
2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. W autobusie szkolnym obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.
4. W szkole wyznacza się strefę – na parterze, główne wejście do szkoły, w której mogą przebywać rodzice przyprowadzający/ odbierający dzieci ze szkoły lub inne osoby z zewnątrz zachowując następujące zasady:
• 1 rodzic z dzieckiem;
• zachowanie dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem i pracownika szkoły min. 1, 5 m;
• osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,
4. Do budynku szkoły uczniowie wchodzą ustalonym wejściem: ( klasy: 1, 2, 3, 4, 5 i 7b – wejściem głównym, pozostałe klasy wejściem obok kuchni) i przechodzą do wyznaczonej świetlicy – dotyczy to uczniów przyjeżdżających autobusem ( klasy 1, 2, 3, 4, 5 i 7b świetlica nr 1 – sala nr 20; klasy 6b p 8b - świetlica nr 2- stołówka) zachowując przy tym obowiązek dezynfekcji/mycia rąk.
6. Opuszczając szkołę, dzieci z klas 1 -3 odprowadzane są przez wyznaczonego pracownika do rodzica/ osoby upoważnionej, który oczekuje w wyznaczonej strefie.

 

§3.
Organizacja zajęć

1. Każda klasa posiada wyznaczona stałą salę, w której będą odbywały się lekcje z wyjątkiem wychowania fizycznego i zajęć informatycznych .
2. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele rekomenduje się zachowanie odległości miedzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów co najmniej 1,5 m; pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela.
3. W miarę możliwości nauczyciel ogranicza przemieszczanie się pomiędzy ławkami uczniów.
4. Podczas przerw uczniowie mogą przebywać na terenie placu szkolnego pod nadzorem nauczyciela dyżurującego, zachowując dystans społeczny.
5. Podczas wychodzenia na plac, nauczyciele dyżurujący zwracają szczególną uwagę na zachowanie dystansu społecznego między uczniami.
6. Sale, w których prowadzone są zajęcia oraz przestrzenie wspólne (korytarze) należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę i w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
7. Nauczyciele w klasach 1-3 organizują przerwy dla swojej klasy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min.
8. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
9. Podczas przerw i sprzyjającej pogody zaleca się korzystanie przez uczniów z placu szkolonego .
10. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się głównie w małych grupach oddziałowych lub w razie konieczności w grupach międzyoddziałowych z zachowaniem ograniczeń , zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.
11. Zaleca się, aby uczniowie z chorobami przewlekłymi zachowywali dystans społeczny min. 1,5 również podczas zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych. W przypadku braku możliwości zachowania dystansu – obowiązek noszenia maseczki.

 

 

§ 4.
Sala gimnastyczna

1. W sali gimnastycznej należy zachować dystans między uczniami.
1. W ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego, należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
2. Przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuwa się z sali gimnastycznej lub zabezpiecza przed dostępem do nich.
3. Sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywany podczas zajęć, a także podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane przez pracowników obsługi, po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
4. Wychowawca oraz nauczyciele wychowania fizycznego na początku roku szkolnego informują uczniów o zasadach korzystania z sali gimnastycznej.

 

 

§ 5
Zajęcia świetlicowe

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w dwóch salach.
4. W salach umieszcza się środki do dezynfekcji rąk.
5. Uczniowie przebywające w sali są zobowiązani każdorazowo po wejściu do sali do dezynfekcji/mycia rąk pod nadzorem wychowawcy świetlicy.
6. Podczas przebywania w sali zobowiązuje się dzieci oraz opiekunów/ wychowawców do zachowania dystansu.
7. Świetlicę należy wietrzyć:
• codziennie rano, przed przyjściem wychowanków;
• nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w świetlicy;
• za każdym razem po przeprowadzeniu dezynfekcji sal świetlicowych.
8. Uczniowie na początku roku szkolnego są informowani, przez wychowawcę i nauczyciela świetlicy o zasadach przebywania w świetlicy szkolnej.

 

§ 6.
Biblioteka szkolna

1. W bibliotece może przebywać jednorazowo, oprócz nauczyciela-bibliotekarza, jeden czytelnik.
2. Bibliotekarz w kontakcie z czytelnikiem używa rękawiczek ochronnych oraz maski.
3. Czytelnik zabezpieczony jest maseczką; dezynfekuje ręce – płyn ustawiony jest przy wejściu do biblioteki.
4. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość w kontakcie czytelnik- bibliotekarz - 2 metry.
5. Pomieszczenie biblioteki jest systematycznie wietrzone, a powierzchnie blatów, klamek, włączników, innych powierzchni użytkowych dezynfekowane.
6. Przyjęte od ucznia/ nauczyciela książki, biblioteka odkłada na 2 dni na wydzielone półki w odrębnym pomieszczeniu do tego wyznaczonym. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia „kwarantanny”. Po tym okresie książka wraca do użytkowania.
7. Uczniowie są informowani na początku roku szkolnego, przez wychowawcę i nauczyciela biblioteki o zasadach korzystania z biblioteki szkolnej.

 

 

§7
Plac szkolny

1. Zaleca się korzystanie przez uczniów (także w trakcie przerwy międzylekcyjnej) z placu szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu dystansu pomiędzy nimi. Wyjście na plac odbywa się dwoma wyjściami.
2. Z placu należy korzystać tak, aby zachować pełne bezpieczeństwo własne i innych uczestników.
4. Za bezpieczeństwo na placu w czasie trwania planowanych zajęć odpowiadają nauczyciele opiekujący się grupą uczniów, a podczas przerw - nauczyciele dyżurujący.
5. Na terenie placu obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich, niezwiązanych z działalnością szkoły.

 

 

§ 8.
Stołówka szkolna

1. Szkoła zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie jednostki.
2. Uczniowie mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu.
3. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
4. 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny przez pracowników kuchni.
5. 3. Dzieci spożywają posiłki w stołówce przy pomocy wielorazowych sztućców lub naczyń. Należy je myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temp. min. 60 st. C lub je wyparzać.
6. 4. Obiad spożywany jest podczas dwóch przerw, z zachowaniem dystansu społecznego.
7. 5. Po zakończeniu spożywania posiłków wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnie stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
8. 6. Pracownicy mający kontakt z żywnością zobowiązani są do stosowania standardowych praktyk zalecanych przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) w celu zredukowania ekspozycji i transmisji chorób.

 

 

§ 9.
ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZNIA

1. Każdy uczeń po wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji/ umyć ręce woda z mydłem.
2. Podczas pobytu w szkole należy przestrzegać ogólnych zasad higieny:
• częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety);
• ochrona podczas kichania i kaszlu; unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
3. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
(w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zobowiązuje się ucznia oraz sprawuje nadzór, aby uczeń nie udostępniał przyniesionych przedmiotów innym uczniom).
4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.
5. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
6. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

 

§ 10.
ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Rodzice dzieci klas I- III:
• zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych– bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
• powinni przestrzegać zasad związanych z przebywaniem w wyznaczonej części na terenie szkoły w trakcie przyprowadzania lub odbierania dzieci;
• zaleca się rodzicom, aby przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły zmierzyli dziecku temperaturę;
• zakazuje się przyprowadzania do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji (w takiej sytuacji wszyscy powinni zostać w domu);
• w drodze do i ze szkoły rodzice powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej i dawać przykład dzieciom.
2. Rodzice powinni przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa
i ust, częste mycie rąk woda z mydłem oraz niepodawanie ręki na powitanie) oraz zwracać uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
3. Rodzice powinni kontrolować stan zdrowia swoich dzieci, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów choroby (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostno - stawowe) pozostawić dziecko w domu i skontaktować się z lekarzem.
4. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
5. Rodzice dziecka cierpiącego na alergię są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ten fakt.
6. Rodzice są zobowiązani do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, za pomocą ustalonych środków komunikacji elektronicznej, w celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji dotyczącej ucznia oraz obecnej sytuacji w szkole.

 

 


§ 11.
ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

1. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
2. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
3. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
4. Wychowawca klasy jest zobowiązany do ustalenia z rodzicami skutecznych sposobów komunikacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i poinformowania o tym dyrektora szkoły;

 

 

§ 12.
ZALECENIA DLA PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO

1. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, z których korzystają dzieci i pracownicy, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
2. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno- higienicznych, w tym dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
3. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe należy regularnie, co najmniej 2 razy dziennie, oczyszczać, używając wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Należy umyć i dokładnie odkażać każdego dnia:
• biurka ( po każdej lekcji w przypadku zmiany nauczycieli);
• drzwi;
• poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków (po każdej grupie);
• klamki;
• włączniki światła;
• poręcze i uchwyty;
• używane przez dzieci przedmioty.
1. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szczególności należy przestrzegać zasad związanych z czasem niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów służących do dezynfekcji.
2. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne, nie używać tych samych ściereczek w różnych pomieszczeniach (kuchnia, łazienka, WC).
3. Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania:
• usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją;
• sprawdzenia daty przydatności do użycia (jeśli data jest przekroczona, całkowita dezynfekcja nie jest już gwarantowana);
• użycia środka w odpowiednim stężeniu (preparat nie zadziała, jeśli będzie źle dozowany);
• naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu niczego nie pomijając;
• przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatu przez wskazany przez producenta okres (dezynfekowana powierzchnia powinna pozostawać wilgotna przez zalecany czas niezbędny do zabicia wirusów).
4. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością np. blatów stołów kuchennych, należy przepłukać je czystą wodą, po odczekaniu zalecanego czasu pomiędzy procesem dezynfekcji a płukaniem.
5. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, ponieważ czas ulatniania się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza.
6. Po zakończonej pracy pracownik powinien:
• umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania miejscu,
• zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób,
• oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzonej dezynfekcji.

 

 

 

§ 13.
Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19 u ucznia.


W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), uczeń jest niezwłocznie izolowane od grupy– służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
1. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u ucznia, informuje o tym Dyrektora lub osobę go zastępującą.
2. Dyrektor Szkoły:
• natychmiast kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z jednostki, informując o zaobserwowanych objawach;
• ma prawo powiadomić Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną w przypadku zignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zakażenie;
• wyznacza pracownika, który kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczniów i informuje o zaistniałej sytuacji;
• sporządza listę osób, z którymi uczeń podejrzany o zakażenie miał kontakt, aby
w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej.
3. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja– stolików, krzeseł, przyborów i sprzętu).
4. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa– przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
5. Rodzice izolowanego dziecka:
• odbierają dziecko ze Szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku jednostki;
• niezwłocznie informują Dyrektora Szkoły o stanie zdrowia dziecka.

 

 

 

§ 14.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni korona wirusem. Pracownik powinien zawiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły.
3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

 

§ 15.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura obowiązuje w szkole od dnia 1 września 2021 r. do czasu odwołania.
2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.
3. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.