KARTA ROWEROWA

 

 

 

karta rowerowaa

 

 

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ PRZEZ UCZNIÓW

 

 

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej,
- Ustawa o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. Nr. 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami)

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Osoby pełnoletnie mogą poruszać się po drogach rowerem bez uprawnień, co jednak nie zwalnia ich od obowiązku znania i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:
1) dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej,
2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań – osobie niebędącej uczniem szkoły podstawowej.

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:
1) osiągnęła wymagany minimalny wiek – 10 lat,
2) wykazała się niezbędnymi wiadomościami i umiejętnościami zakresu ruchu drogowego.

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części:
1) teoretycznej,
2) praktycznej.

Egzamin teoretyczny dla uczniów szkół podstawowych uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania. Dopiero po zaliczeniu części teoretycznej można przystąpić do części praktycznej egzaminu.